Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika

Kody błędów

Program wario.exe w przypadku wystąpienia błędu zwraca jego kod. Jest on wypisywany w pasku statusu. Znaczenie kodów błędów jest następujące:
Nr Nazwa błędu Opis
0 ERR_OK Bez błędu
1 ERR_NOT_CONNECTED Nie połączono z portem szeregowym
2 ERR_CANT_CONNECT Nie można połączyć z portem szeregowym
3 ERR_INVALID_DATA_SIZE Niewłaściwy rozmiar danych w ramce
4 ERR_INVALID_COMMAND Niewłaściwe polecenie
5 ERR_SEND_DATA Błąd wysyłania danych
6 ERR_RECEIVE_FILE Problem z odbiorem danych
7 ERR_HEADER Zdekodowano zły nagłówek ramki
8 ERR_COMMAND Zdekodowano złe polecenie
9 ERR_CRC Zdekodowano złą sumę kontrolną
10 ERR_PROT_STATE Wykryto zły stan protokołu transmisji
11 ERR_ABORT_SAVE Anulowano zapisywanie do pliku
12 ERR_NO_FILE Nie znaleziono takiego pliku
13 ERR_FILE_READ Problem z odczytem pliku
14 ERR_SEEK_FILE Problem z ustawieniem pozycji w pliku
15 ERR_TIMEOUT Timeout oczekiwania na przyjście danych
16 ERR_DATA Niewłaściwe dane
17 ERR_NO_DATA_RECEIVED Nie odebrano żadnych danych
18 ERR_OPEN_PORT Nie można otworzyć portu
19 ERR_CONNECTED Jest już połączony


Urządzenie w czasie komunikacji z programem może zwrócić ramkę z błędem. Przekazywany jest wtedy dodatkowy parametr oznaczający kod błędu.
Nr Nazwa błędu Opis
200 ERR_DATA_COUNT Do polecenia przekazano niewłaściwą ilość danych
201 ERR_CRC Polecenie miało złe CRC
202 ERR_COMMAND Zły numer polecenia
203 ERR_VERIFY Nie powiadła się weryfikacja danych zapisanych do EEPROM
204 - Wartość 204 jest identyczna z niezainicjowanymi danymi w VS++ proszę nie używać jej do definiowania błędów
205 ERR_EXECUTE Uruchamiane polecenie zwróciło kod błędu
206 ERR_MESSAGE_END Koniec lub błąd komunikatu


W przypadku gdy uruchamiane za pomocą interfejsu komunikacyjnego polecenie zwróci kod błędu, to w ramce z kodem błędu ERR_BLAD_WYKON wysyłany jest dodatkowy bajt z parametrem oznaczającym rodzaj błędu zwracanego przez polecenie.
Nr Nazwa błędu Opis
100 ERRP_POWER Wykryto niskie napięcie zasilania
101 ERRP_OVWR_CONF Nadpisano zawartość zniennych konfiguracyjnych wartościami domyślnymi
102 ERRP_CANAL Niewłaściwy numer kanału nadajnika
103 ERRP_INCPL_CALIB Kalibracja niekompletna
104 ERRP_ADRS_SIZE Niewłaściwy adres lub długość sampla lub błąd odczytu adresu sampla