Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne Interfejs komunikacyjny

Lista obsługiwanych poleceń

Nr pol Nazwa polecenia Opis Parametr w polu danych Format danych odpowiedzi
0 CMD_OK wyślij pustą ramkę OK brak brak
1 CMD_WRITE_BUF1 zapis danych do bufora data flash D0: Adres bufora,
D1..12: Dane do zapisu
brak
2 CMD_READ_BUF1 odczyt danych z bufora data flash D0: Adres bufora,
D1: Ilość danych
D0..11: Dane odczytane
3 CMD_MEM_BUF1 wykonuje transfer danych z pamięci do bufora D0..1: Adres pamięci (H..L) brak
4 CMD_BUF1_MEMER zapisuje bufor do pamięci z wcześniejszym. kasowaniem D0..1: Adres pamięci (H..L) brak
5 CMD_ERASE_BLOK kasuje blok pamięci D0..1: Adres bloku (H..L) brak
6 CMD_RD_CHECKSUM odczytaj sumy kontrolne stron pamięci D0..1: Numer strony (H..L) D0..1: Suma kontrolna
7 CMD_USE_FLASH_ON włącz funkcje używające flasha brak brak
8 CMD_USE_FLASH_OFF wyłącz funkcje używające flasha brak brak
9 CMD_BUF_MEMBE zapisz bufor do pamieci bez wcześniejszego kasowania D0..1: Adres pamięci (H..L) brak
10 CMD_RD_EEPROM odczytaj 4 bajtową stronę pamięci EEPROM (zmienną konfiguracyjną) D0: Adres strony (zmiennej) D0..3 Odczytana zawartość strony (L..H)
11 CMD_WR_EEPROM zapisz 4 bajtową stronę pamięci EEPROM (zmienną konfiguracyjną) D0..3 zawartość strony (L..H)
D4: Adres strony
brak
12 CMD_READ_TIME czytaj czas systemowy wariometru brak D0..2: HH:MM:SS jako liczby binarne
13 CMD_SET_TIME ustaw czas systemowy w wariometrze D0..2: HH:MM:SS jako liczby binarne brak
14 CMD_RD_POMARY1 odczytaj: wysokość, temperatura, napięcie, noszenie brak D0..1: Wysokość (L..H),
D2..3: Temperatura (L..H),
D4-5: Napięcie (L..H),
D6-7: Noszenie (L..H)
15 CMD_RD_POMARY2 odczytaj: napięcie czujnika ciśnienia, ciśnieie, zarezerwowane, PPM, nr. dźwięku, stan przełącznika DIP brak D0..1: Napięcie czujnika ciśnienia (L..H),
D2..4: Ciśnienie (L..M..H),
D5-6: zarezerwowane (L..H),
D7: wartość PPM,
D8: numer dźwięku,
D9: stan DIP
16 CMD_ADC_CALIBR zwróć współczynniki kalibracyjne ADC brak D0..2: zawartość rejestru ADCOFS (L..H)
D3..4 zawartość rejestru ADCGAIN (L..H)
17 CMD_ wolne brak brak
18 CMD_RESET_DEV resetuj urządzenie brak brak
19 CMD_TEST_TRANSM testowa transmisja danych: odeślij dane które przyszły D0..x: Dane testowe (x=1..12) D0..x: Dane testowe
20 CMD_RD_VERSION odczytaj string numeru wersji firmware i numer seryjny brak D0..5: String numeru wersji
D6..9: Numer seryjny
21 CMD_RD_STATUS Odczytaj status urządzenia brak D0: bajt statusu,
D1: czas do końca inicjalizacji,
D2: kod błędu
22 CMD_RD_SEC_REG odczytaj security register brak D0..15: wartość rejestru security (L..H)
23 CMD_SET_FREQA ustaw zawartość rejestru częstotliwości D0..2: rejestr częstotliwości 0A..2A (młodszy przodem) brak
24 CMD_CALIBRATE wykonaj kalibrację nadajnika brak brak
25 CMD_TEST_DZWIEK testuj obliczenia numeru dŸwieku D0..1: wartość noszenia D0: numer dŸwięku
D1: obecność w strefie nieczułości
26 CMD_GET_STATUS_RF odczytaj rejestry mówiące o stanie nadajnika brak D0: rejestr CAL
D1: rejestr LOCK
D2: rejestr PLL
D3: rejestr PaPow
27 CMD_MOW_SAMPLA wymów sampla o podanym numerze D0: Indeks sampla do wymówienia brak
28 CMD_MOW_KOMUNIKAT wymów komunikat D0; numer komunikatu brak
29 CMD_GET_FREQA odczytaj rejestr częstotliwości brak D0..3: rejestr częstotliwości FREQA
30 CMD_MOW_ALARM_PPM Uruchom alarm PPM brak brak
31 CMD_GET_SAMP_DATA odczytaj adres i długość sampla ze spisu treści D0: Indeks sampla do wymówienia D0..1: adres sampla po korekcie(L..H)
D2..3: długość sampla(L..H)
32 CMD_SET_TEST_MODE ustaw tryb testowania obliczeń i dźwięku vario D0: numer trybu testowego (ważne dwa najmłodsze bity) brak
33 CMD_RD_PAGE_STATUS odczytaj status strony pamięci flash D0: liczba stron do odczytu D0..x: status odczytanych stron
34 CMD_SET_WYS_VAL ustawia wartość wysokości w trybie testowania wyzwalania komunikatów wysokości D0..1: wartość wysokości (L..H) brak
35 CMD_GET_VREF_GND mierz wartość GND i VREF brak D0..1: wartość VREF (L..H)
D2..3: wartość GND (L..H)
36 CMD_SET_OFFSET_GAIN Zapisz współczynniki kalibracji D0..1: wartość rejestru offset (L..H)
D2..3: wartość rejestru gain (L..H)
-
37 CMD_CHIPCON_CURR_WR zapisz rejestr current chipcona D0: wartość rejestru current -


Na każde polecenie (za wyjątkiem CMD_RESET_DEV) urządzenie odpowiada ramką danych. Możliwe są dwa rodzaje odpowiedzi: prawidłowa i błędna. Odpowiedź prawidłowa zwraca ewentualne dane lub jest pusta, natomiast odpowiedź błędna zawiera kod błędu.
Nr odpowiedzi Rodzaj odpowiedzi Opis
numer odpowiedzi taki sam jak numer polecenia OK potwierdzenie pozytywne: ewentualna odpowiedź w polu danych
0xFF CMD_ERR potwierdzenie negatywne: błąd wykonania polecenia, kod błędu w danych


Opis kodów błędów:
Nr błędu Nazwa błędu Opis
200 ERR_IL_DANYCH do polecenia przekazano nieprawidłową ilość danych
201 ERR_CRC ramka z poleceniem miała złe CRC
202 ERR_POLECENIE zły numer polecenia
203 ERR_WERYF nie powiodła się weryfikacja danych zapisywanych do EEPROM