Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne Konfiguracja

Konfiguracja loggera

Okno konfiguracji loggera

Okno konfiguracji loggera służy do zarządzania pamięcia logu. Umożliwa wybór kanałów i przedziałów czasowych logowania oraz odczyt i kasowanie pamięci logu. Znajdują się na nim następujące elementy:

Panel Loguj kanały - zawiera pola do wyboru kanałów pomiarowych, jakie mają być zapisywane w pamięci logu.

Panel Okres logowania - zawiera pola do wyboru jednego z okresów logowania, czyli czasu między kolejnymi wpisami do logu. Umożliwia też wyłączenie logowania

Przycisk OK - służący do zamknięcia okna i zapamiętania ustawień.

Przycisk Anuluj - służący do zamknięcia okna i anulowania wprowadzonych zmian.

Przycisk Czytaj log - polecenie rozpoczyna odczyt logu zarejestrowanego w urządzeniu do pliku binarnego. Odczytany zostanie fragment pamięci od pierwszej do ostatniej strony oznaczonej jako zapisana. Aby odczytać fragment już odczytany wcześniej proszę użyć polecenia Resetuj Log.
Dopóki nie znany jest stan pamięci przycisk jest nieaktywny. Aby go uaktywnić należy odczytać stan pamięci.

Przycisk Konwertuj log - polecenie rozpoczyna proces konwersji logu binarnego na tekstowy o rozszerzeniu VGD. Postęp konwersji jest przestawiany za pomocą paska postępu na dole okna.

Przycisk Ustaw do odczytu - powoduje zmianę statusu wszystkich odczytanych stron na nieodczytane. Dzięki tej operacji można wielokrotnie odczytywać ten sam fragment pamięci.

Przycisk Kasuj log - uruchamia proces fizycznego kasowania zawartości pamięci logu. Postęp kasowania jest przestawiany za pomocą paska postępu na dole okna.

Przycisk Zapisz konfig - powoduje zapisanie bieżącej konfiguracji do wariometru w wyniku czego zmienia się stan pracy loggera. To samo dzieje się po naciśnięciu przycisku OK.

Przycisk Odśwież mapę pamięci - uruchamia trwający kilkanaście sekund proces odczytu statusu wszystkich stron pamięci. Postęp odczytu przestawiony jest za pomocą paska postępu. Po otwarciu okna proces odczytu uruchamiany jest automatycznie. Później w miarę potrzeby można odświeżać zawartość mapy uruchamiając proces odczytu przyciskiem.

Pole wyboru Nie loguj gdy wario jest podłączone do USB umożliwia wyłączenie loggera w czasie odczytu logów oraz konfguracji SkyAssistanta. W tym czasie logowanie zwykle nie jest potrzebne i zapobiega to powstawaniu niepotrzebnych "śmieciowych sesji" nie zawierających informacji o lotcie.

Opisy zawierające adresy między jakimi znajduje się zapis aktualnego logu, opis zajętości pamięci logu, oraz czasu jaki pozostał do wypełnienia całej pamięci logu. Zmieniają się dynamicznie wraz ze zmianą liczby kanałów i okresu logowania.

Panel Stan pamięci DataFlash przedstawia mapę pamięci sampli i logu. Każdy z kwadracików oznacza jedną stronę pamięci o rozmiarze 512 bajtów. Kolorami zakodowana jest informacja o stanie pamięci.