Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne Konfiguracja

Sygnalizacja odchyłki wysokości

Okno dialogowe definiuje tryb pracy pojegający na sygnalizacji dźwiękiem odchyłki od zadanej wysokości. Ułatwia to na ręczne utrzymanie modelu silnikowego na stałej wysokości względem punktu startu. Gdy model będzie na wysokości mniejszej niż zadana, SkyAssistant będzie sygnalizował to ciągłym sygnałem duszenia. Gdy model będzie wyżej niż wartość zadana usłyszymy przerywany sygnał noszenia. Wysokość dźwięku jest proporcjonalna do wartości odchyłki. Utrzymanie modelu w okolicy wartości zadanej +/- wartość strefy nieczułości skutkuje brakiem sygnału dźwiękowego.

konfiguracja trybu sygnalizacji odchyłki wysokości

Pole edycyjne Zadana wysokość służy do wprowadzania wysokości względnej (względem punktu startu), która ma być utrzymana przez obiekt latający. Wysokość może być dodatnia lub ujemna. Podaje się ją z dokładnością 10cm.

Suwaki Górna strefa nieczułości i Dolna strefa nieczułości służą do definicji wartości strefy nieczułości, w której nie generowny jest sygnał o wartości odchyłki. Strefy nieczułości są wspólne dla sygnaliacji odchyłki wysokości i sygnalizacji noszenia

Panel Sygnalizuj dźwiękiem zawiera dwa przełączniki definiujące tryb pracy SkyAssistanta:
  • Tryb wariometru czyli sygnalizacji noszenia,
  • Tryb sygnalizacji odchyłki wysokości.
    Przełączenie między trybami pracy wymaga resetu urządzenia, który następuje po zaakceptowaniu zmian przyciskiem OK.

    Przycisk OK powoduje zaakceptowanie zmian i w przypadku ich wystapienia wyświetla okno z pytaniem o potwierdzenia wykonania zmiany trybu pracy i w przypadku odpowiedzi twierdzącej resetuje SkyAssistanta.

    Przycisk Anuluj powoduje odrzucenia zmian i przywrócenie konfiguracji jaka była przed otwarciem okna.