Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne Konfiguracja

Zdarzenia PPM

Okno dialogowe definiuje rodzaje zdarzeń jakie mogą być wywołanę za pomocą 3-położeniowego przełącznika kanału PPM.

konfiguracja zdarzeń PPM

Panel Komunikaty uaktywniane zboczem sygnału PPM zawiera dwa podpanele, określające aktywne zbocze sygnału PPM pochodzące od 3-położeniowego przełącznika na jednym z kanałów aparatury:
 • 0% -> +100% zestaw komunikatów wyzwalany zmianą z położenia neutralnego (środkowego) na pozycję górną (+100%),
 • 0% -> -100% zestaw komunikatów wyzwalany zmianą z położenia neutralnego (środkowego) na pozycję dolną (-100%).
  Checkboxy w podpanelach definują rodzaje wymawianych komunikatów głosowych.

  Panel Zachowanie uaktywniane poziomem sygnału PPM zawiera trzy podpanele określające zachowanie się funkcji akustycznych wariometru w różnych położeniach przełącznika PPM:
 • +100% przełącznik PPM w położeniu górnym,
 • 0% przełącznik PPM w położeniu neutralnym,
 • -100% przełącznik PPM w położeniu dolnym,
  Pola wyboru definiują zachowanie się akustyki wariometru. Umożliwiają włączenie i wyłączenie sygnału vario i automatycznych komunikatów głosowych, oraz komunikatów okresowych.

  Pomimo możliwości wyłączenia komunikatów, nadal pozostaje możliwość ich ręcznego odpytania zmianš sygnału PPM. Pozostają także komunikaty alamowe, które są zawsze aktywne.

  Niektóre aparatury mają tylko przełączniki 2-położeniowe. Za pomocą funkcji EPA (End Point Adjustment) w nadajniku możesz zdefiniować aktywne zbocze, na jakie warimetr ma reagować, przez przypisanie wartości sygnału PPM dla obu położeń przełącznika. Przykładowo w moim Hitec Eclipse mogę używać kanału 5 (gear) w trybie acro, lub kanału 3 (włącznik silnika) w trybie glider. Jedno położenie prząłacznika powinno być zdefinowane jako 0% (położenie neutralne), drugie jako 100%. Ustawienie obydwu krańców jako 100% skutkuje zmianą z +100% na -100% i brakiem aktywnego zbocza (brak wartości 0%), natomiast pozostają aktywne poziomy.
  Należy też uważać aby nie ustawić wartości odpowiadającej ok. 50%, gdyż to spowoduje że drobne zakłócenia sygnału PPM będą generowały niekończące się komunikaty.