Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne Test

Statystyka pomiarów

Okno statystyki pomiarów

Okno służy do wykonywania statystycznych badań mierzonych parametrów. Pozwala na określenie poziomu szumu pomiaru w postaci średniego odchylenia kwadratowego, oraz maksymalnych wartości jakie przyjmuje mierzony sygnał w warunkach testowych.
Podczas trwania serii pomiarów należy zadbać aby mierzone parametry nie podlegały niepotrzebnym zakłóceniom zewnętrznym. Wario powinno stabilnie leżeć, warto zamknąć okna i drzwi w pokoju aby zminimalizować ewentualny wpływ wiatru. Polecam wykonanie kilku serii z otwartym i zamkniętym oknem - często daje się zauważyć różnicę.

Okno zawiera następujące elementy edycyjne:

Combo box Liczba próbek określający wielkość serii pomiarów. Domyślnie jest to 1000 pomiarów. Można wybrać jeszcze 100 i 10000. Wpływa to na czas trwania i dokładność pomiaru.

Pole edycyjne Temperatura służy do wprowadzenia bieżącej temperatury zmierzonej termometrem wzorcowym. Wartość w oknie jest inicjowana średnią temperaturą zmierzoną przez oba termometry (Tw+Tz)/2.

Lista Wyniki pomiarów zawiera wartoœci mierzonych parametrów i ich wartości statystyczne. Poszczególne kolumny zawierają:
 • nazwa i jednostka mierzonego parametru,
 • wartość średnia,
 • średnie odchylenie standardowe,
 • wartość międzyszczytową.
  Lista Kompensacja błędu pomiaru zawiera wyznaczone wartości błędów oraz wartości offsetów korygujących te błędy.

  Przycisk Ustaw offset noszenia uaktywnia się po zakończeniu serii pomiarowej. Powoduje ustawienie wartości offsetu noszenia z uwzględnieniem wartości ostatniego pomiaru. Dla precyzyjnego ustawienia zerowego offsetu noszenia zaleca się wybranie najdłuższej serii pomiarowej.

  Przycisk Ustaw offset temperatury uaktywnia się po zakończeniu serii pomiarowej. Powoduje ustawienie wartości offsetu temperatury obu termometrów (wewnętrznego i zewnętrznego) względem temperatury podanej w polu edycyjnym Temperatura.

  Przycisk Start uruchamia pomiar. Rozpoczętego pomiaru nie można przerwać.

  Przycisk Czyść wyniki powoduje wyczyszczenie zawartości listy z pomiarami.