Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne Konfiguracja

Konfiguracja wariometru

Okno to skupia grupę parametrów odpowiedzialnych za działanie części wariometrowej urządzenia. Dodatkowo zawiera elementy testowania i wizualizacji wpływu parametrów konfiguracyjnych na finalny sygnał akustyczny.
konfiguracja wariometru

Offset noszenia - wartość jaka jest dodawana do wskazań członu vario w celu ich wyzerowania. Offset ustawia się na podstawie parametrów statystycznych pomiaru noszenia w oknie Statystyka pomiarów...


Panel Nastawy obróbki sygnału noszenia zawiera parametry konfiguracyjne członu vario:

 • Suwak Czułość noszenia - współczynnik określający czułość członu vario. Sygnał wychodzący z cześci pomiarowej jest dzielony przez tą wartość. Im większa liczba tym czułość reakcji jest mniejsza. Wpływ czułości noszenia na sygnał jest przedstawiony na wykresie. Domyślna wartość czułości noszenia wynosi 1/12 do daje zakres sygnalizacji 9,6m/s.

 • Stała czasowa filtra noszenia - czas z jakiego uśredniane są wskazania członu vario. Im czas większy tym reakcja na zmiany noszenia jest spokojniejsza, ale bardziej opóźniona.

 • Suwak Górna strefa nieczułości - wartość noszenia, powyżej której urządzenie będzie akustycznie sygnalizowało noszenie dźwiękiem przerywanym. Wpływ tej regulacji na sygnał akustyczny jest przedstawiony na wykresie w postaci przerwy między zerem a sygnałem noszenia narysowanym czerwoną linią.

 • Suwak Dolna strefa nieczułości - wartość duszenia, poniżej których urządzenie będzie akustycznie sygnalizowało duszenie dźwiękiem ciągłym. Wpływ tej regulacji na sygnał akustyczny jest przedstawiony na wykresie w postaci przerwy między zerem a sygnałem duszenia narysowanym niebieską linią.

  Gdy zmierzona wartość noszenia będzie mieściła się pomiędzy dolną a górną strefą nieczułości nie będzie generowany sygnał akustyczny. Mechanizm ten ma służyć do wyłaczania sygnalizacji w sytuacji gdy szybowiec leci z minimalnym opadaniem. Sygnał akustyczny będzie słyszalny dopiero gdy zacznie wznosić się lub szybciej opadać.

 • Suwak Nieciągłość sygnału w zerze noszenia definiujący wielkość zmiany barwy tonu podczas przejścia sygnału noszenia przez zero.

 • Suwak Głośność sygnału vario - procentowa wartość siły dźwięku sygnału vario. Nie wpływa na głośność komunikatów głosowych.

  Panel Parametry przerywania dźwięku służy do parametryzacji sposobu przerywania sygnału noszenia. Przyjęto ze czas trwania dźwieku i przerwy między dźwiekami są takie same. Można natomiast regulować częstotliwość przerw i dynamikę ich zmiany wraz ze zmianą sygnału noszenia. Zależność między czasem trwania przerwy jest opisana wzorem T = -A * numer_dźwięku + B. Prosta równania jest przedstawiona na wykresie zieloną linią.
  Zmieniając współczynnik A modyfikuje się dynamikę zmian czasu a współczynnikiem B modyfikuje się wartość czasu przerwy. Zmieniając wartości współczynników automatycznie zmienia się położenie na wykresie prostej opisanej równaniem.
  Po ustawieniu współczynników zaleca się zrobienie próby dźwieku za pomocą suwaka w panelu Test dźwięku.

  Panel Test dźwięku służący do testowego odsłuchu sygnału vario. Po zaznaczeniu "ptaszka" uaktywnia się suwak, którym można testowo zadawać wartość noszenia. Zadana wartość jest sygnalizowana akustycznie.
  Nastawy elementów panelu testu nie mają wpływu na konfigurację wariometru.