Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne Konfiguracja

Konfiguracja wymowy komunikatów

Okno konfiguracji wymowy komunikatów

Okno konfiguracji wymowy komunikatów służy do określenia sposobu wyzwalania wymowy komunikatów, wyboru kanałów, które mają być wymówione, przedziałów czasowych między kolejnymi komunikatami oraz wartości parametrów, których zmiana powoduje uruchomienie wymowy.

Znajdują się na nim następujące elementy:
Zakładki Wysokość, Napięcie i Temperatura służące do wyboru konfigurowanego parametru

Panel Zmianą wartości o: - zawiera pola do wyboru wartości, po przekroczeniu jakiej ma być wymawiany komunikat.

Panel Kanałem PPM - zawiera pola do wyboru wartości zmiany sygnału PPM (aktywnego zbocza zmiany), jaka powoduje wymówienie komunikatu o bieżącej wielkości fizycznej.

Panel Okresowo zawiera pola wyboru dla położeń przełącznika PPM włączające wymowę komunikatu co określony czas. Oznacza to że komunikaty okresowe mogą pojawiać się tylko przy wybranych położeniach przełącznika np tylko +100% i będą nieaktywne przy innych położeniach.
Czas ponawiania wymowy komunikatów okresowych jest definiowany w panelu Okres wymowy komunikatu.

Panel Okres wymowy komunikatu - zawiera pola do wyboru jednego z predefiniowanych okresów wymowy. Zawiera też pole tekstowe, w którym można podać własną definicję czasu wymowy. Należy uważać aby nie podać czasu krótszego niż czas trwania komunikatu, bo wtedy urządzenie nie będzie robiło nic innego, jak tylko wymawiało komunikat w niekończącej się pętli.

Panel Wymów komunikat - zawiera przyciski uruchamiające wymowę jednego z predefiniowanych komunikatów.

Pole edycyjne Minimalny czas między kolejnymi komunikatami o wysokości i napięciu[s] definiuje czas wyrażony w sekundach jaki musi upłynąć między wypowiedzeniem kolejnych komunikatów o wysokości lub napaięciu np. wywołanych przez różne zdarzenia. Ma to na celu ograniczenie gadatliwości SkyAssistanta w powietrzu. Zakłada się że dla odpowiednio krótkiego czasu wartość wysokości nie może zmienić się na tyle aby komunikat był istotny dla pilota. Dopuszczalny zakres wartości czasu wynosi 0..120 sekund.
Parametr nie dotyczy ręcznego wyzwalania komunikatów

Suwak Czas przerwy między samplami definiuje czas jaki musi upłynąć między wykową kolejnych sampli w komunikacie. Dzięki niezerowemu czasowi komunikat staje się łatwiejszy do zrozumienia.

Suwak Siła głosu komunikatu definiuje poziom głośności wymowy komunikatów. Nie wpływa na głośność sygnału vario

Przycisk OK - służy do zamknięcia okna i zapamiętania ustawień.

Przycisk Anuluj - służy do zamknięcia okna i anulowania wprowadzonych zmian.