Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Bloki funkcjonalne

Analizator sygnału PPM

Analizator jest blokiem funkcjonalnym odpowiedzialnym za pomiar i analizę sygnału PPM. Wykonywane są pomiary długości trwania impulsu, oraz odległości między impulsami. Długość trwania impulsu jest ustandaryzowana i jest podawana w procentach, natomiast czas między impulsami jest podawany w milisekundach.

Celami analizy sygnału PPM są:
  • pomiar wartości sygnału,
  • detekcja nadmiarowych impulsów sygnału,
  • detekcja impulsów o niewłaściwej długości,
  • sygnalizacja wystąpienia nieprawidłowości.

    Na podstawie pomiarów przyjęto że prawidłowy impuls PPM ma długość zawierającą się w granicach 0,74 - 2,25ms, natomiast granice poprawnej odległości między impulsami ustalono na 10 - 25ms.
    Każdorazowe przekroczenie tych wartości spowoduje inkrementację okresowego licznika błędów. Jeżeli wartość licznika po upływie sekundy przewyższy wartość zdefiniowaną w zmiennej konfiguracyjnej EA_MAX_PPM_ERR określającej czułość reakcji na błędy, wtedy uruchamiany jest alarm akustyczny. Po upływie sekundy licznik błędów jest kasowany. W związku z tym alarm PPM może być zgłoszony maksymalnie co 1 sekundę.

    Oprócz pomiaru wartości dekodowane jest położenie domniemanego przełącznika 3-pozycyjnego, posiadającego stabilne położenia -100%, 0% i +100%. Granicą pomiędzy tymi stanami jest wartość +50% i -50%. Zdekodowany stan przełącznika jest wykorzystywany do uruchamiania komunikatów głosowych i definiowania zachowania się wariometru w czasie lotu. Możliwości konfiguracji są opisane w dziale Zdarzenia PPM