Strona główna Dokumentacja wariometru SkyAssistant Interfejs użytkownika Menu główne Konfiguracja

Edytuj zmienne w EEPROM

Okno dialogowe umożliwia podgląd i edycję wartości zmiennych konfiguracyjnych przechowywanych w pamięci nieulotnej EEPROM.
zmienne w postaci szesnastkowej

Wartości zmiennych domyślnie wyświetlane są w postaci szesnastkowej, jednak można przełączyć podgląd na postać dziesiętną za pomocą przycisku HEX->DEC oraz ponownie na wartość szesnastkową tym samym przyciskiem opisanym jako DEC->HEX.

Aby zmienić wartość zmiennej należy ją edytować. Po upływie sekundy od odtatniej zmiany nastapi automatyczny zaspis. Aby anulować wszystkie dokonane zmiany należy wyjść z okna poleceniem Anuluj.

Znaczenie zmiennych jest następujące:

EA_SPEECH_CONF - konfiguracja sposobu wymowy komunikatów i czas między wymową kolejnych komunikatów.

EA_LOGGER_CONF - konfiguracja loggera

EA_SOUND_BREAK - Współczynniki równania określającego sposób przerywania sygnału akustycznego noszenia.

EA_CLIMB_FACTR - czułość noszenia (dawniej współczynnik noszenia), czyli wartość przez jaką jest dzielony sygnał aby uzyskać wynik jednostkowy dla wartości noszenia 0,05 [m/s]. Im większy współczynnik, tym mniejsza czułość. Zmiana noszenia o wartość jednostkową jest sygnalizowana zmianą częstotliwości generowanego dźwięku o jeden ton ze skali 174 tonów. Domyślnie wpisywana wartość odpowiada maksymalnej czułości 0,05m/s.

EA_CLIMB_AVRG - wykładnik stałej czasowej filtra dolnoprzepustowego sygnału vario. Jest to wartość potęgi do której ma być podniesiona liczba 2 dająca stałą czasową filtra. Im większa stała czasowa, tym większa podstawa czasu i tym wolniej zmienia się sygnał vario. Wartość wykładnika ustawia się w zakresie 0-8 co daje rozmiar filtra od 2^0=1 (filtr przepuszcza sygnał bez zmiany) do 2^7=128(maksymalne filtrowanie). Kolejne pomiary noszenia wykonaywane sa co 40ms, stąd rozmiar filtra 128 daje stałą czasową filtra wynoszącą 5,12s.

EA_OFST_TEMP - nieciągłość sygnału audio z zerze noszenia. Przechowuje informację o ile dźwięków ma się różnić sygnał minimalnego noszenia od minimalnego opadania.

EA_VSIG_DISC - nieciągłość sygnału audio z zerze noszenia. Przechowuje informację o ile dźwięków ma się różnić sygnał minimalnego noszenia od minimalnego opadania.

EA_PPM_MAX_ERR - maksymalna liczba błędów sygnału PPM w ciągu sekundy, po przekroczeniu której zostanie ogłoszony alarm PPM.

EA_PPM_RANGE - przechowuje informację o ile ma się zmienić sygnał PPM, aby zostało to uznane jako ręczne uruchomienie wymowy komunikatu o każdym z trzech parametrów: wysokości, napięcia i temperatury.

EA_VAL_CHANGE - przechowuje informację o ile ma się zmienić wartość mierzonego parametru (wysokości, napięcia i temperatury) aby wymówić komunikat o zmianie wartości.

EA_XOSC - wartość rezonatora kwarcowego nadajnika podana w Hz.

EA_ALARM_TEMP - wartość temperatury przy jakiej będzie uruchomiony alarm wysokiej temperatury.

EA_ALARM_VOLT - wartość napięcia przy jakiej będzie uruchomiony alarm niskiego napięcia.

EA_INIT_TIME - czas inicjalizacji sprzętu po włączeniu, mierzony w sekundach. W tym czasie sygnał akustyczny vario jest wyłączony.

EA_ALARM_ALTI - wartość wysokości, powyżej której będzie uruchomiony alarm wysokości.

EA_PPM_LEVEL - pole bitowe akcji jakie będš wykonywane przy danym położeniu przełącznika PPM.

EA_VARIO_RCk - wartości fizyczne członu vario: Wartość R, C i wzmocniania (k). Wykorzystywane do obliczania modelu matematycznego wartości noszenia.

EA_ALARM_PPM - Parametry definiujące sygnał alarmowy błędnych wartości PPM.

EA_DN_IS_ZONE i EA_UP_IS_ZONE - dolna i górna strefa nieczułości w okolicy zera na skali noszenia, w której wariometr milczy. Wartość mierzona jest w tych samych jednostkach co krok czułości. Zaleca się ustawienie wartości odpowiadającej kilku krokom dla dolnej strefy i znacznie mniej dla górnej.

EA_ALTI_DEV - zmienna konfiguracyjna innego trybu pracy SkyAssistanta, w którym sygnał akustyczny wskazuje odchyłkę od zadanej wysokości. Zmienna przechowuje wartość wysokości zadanej i bit włączający ten tryb pracy.

EA_VOLUME - wartości regulacji siły dźwięku komunikatów słownych i sygnału akustycznego vario

EA_COEF_AB0..10 - współczynniki równania linearyzującego krzywą zależności wysokości od ciśnienia h(P). Krzywa została podzielona na szereg prostych o równaniach h=a*P+b gdzie a i b to 16 bitowe współczynniki prostej (a = bajty 0..1, b bajty 2..3).

EA_PRESS_ZERO - wartość ciśnienia P0 [10 x Pa] zapisywana w czasie zerowania wysokości. Używana jest do liczenia wysokości lotu algorytmem opierającym się o różnice ciśnienia.

EA_OFFSET_GAIN - wartości rejestrów przesunięcia zera (offset) i wzmocniania (gain) służące do kalibracji przetwornika ADC. Są ustawiane w procesie kalibracji ADC. Niewłaściwa wartość współczynników kalibracji może spowodować przekłamania pomiarów mierzonych wartości oraz problemy z ustawieniem właściwego kanału nadajnika.

EA_SESION_NO - liczba inkrementowana po każdym uruchomieniu (resecie) urządzenia. Wskazuje numer sesji w logu.

EA_FREQ_OFST - wartość odstrojenia nadajnika w.cz. od środkowej częstotliwości kanału..

EA_CLIMB_OFST - wartość dodawana do pośredniego sygnału, z którego wyliczana jest pionowa prędkość. Wartość jest używana w mechaniźmie kalibracji wskazań zera wariometru.